Reetta Westerbacka

Reetta Westerbackan kasvokuva.

Urjalan vanhalla rautatieasemalla asuva Reetta Westerbacka toimii puheviestinnän, esiintymistaidon, äänenkäytön ja puhetekniikan kouluttajana ja sparraajana. Reetta on toiminut Viestintä-Pirittan tiimissä tammikuusta 2023 alkaen.

Reetta on koulutukseltaan puheviestinnän FM, vokologi. Puhekouluttamisen kokemusta Reetalle on kertynyt vuodesta 2010 alkaen.

Reetan vahvinta osaamista ovat käytännön harjoituksia sisältävien puheviestinnän, esiintymistaidon, äänenkäytön ja puhetekniikan koulutusten suunnittelu ja toteutus. Koulutukset perustuvat puheviestinnän, puhetekniikan ja vokologian tieteelliseen tutkimukseen.

Reetan koulutuksiin on osallistunut muun muassa eri alojen asiantuntijoita, poliitikkoja, asiakaspalvelijoita, opettajia ja johtajia. Parhaimmillaan Reetta on tukiessaan ihmisiä persoonallisen ja tarkoituksenmukaisen puhe- ja esiintymistavan löytämisessä ja vahvistamisessa. Hän havainnoi ja analysoi ihmisten ilmaisua kokonaisvaltaisesti ja tarkasti. Myös nonverbaalinen viestintä, vuorovaikutus, esiintymisjännityksen hallintataidot, äänenhuolto sekä tv- ja radiopuhe kuuluvat Reetan osaamisalueisiin.

Reetta ajattelee puheviestintäosaamisen olevan osa työelämän ammattitaitoa. Asiantuntijatyön sisällön hallinta tulee näkyväksi viestinnän kautta. Puhetaito on mitattavissa ja harjoiteltavissa oleva laji, jossa voi edistyä läpi elämän.

Reetta kouluttaa henkilöitä, joilla ei ole diagnosoituja äänihäiriöitä. Hän suosii lähikoulutuksia, mutta kouluttaa myös verkossa.

Reetta kouluttaa suomeksi.

 

Reetan erityisosaaminen

 • Ammatillinen puheviestintä
 • Asiakaspalveluviestintä
 • Esiintymisjännityksen hallintataidot
 • Esiintyminen ja argumentaatio
 • Hissipuhe
 • Johtamisviestintä
 • Julkinen puhe
 • Kokous- ja neuvottelutaito
 • Museo-opastus
 • Nonverbaalinen viestintä
 • Palautetaidot
 • Poliittinen viestintä
 • Puhetekniikka ja äänenkäyttö
 • Puhetaito
 • Puheviestintä
 • Retoriikka
 • TV- ja radiopuhe
 • Vuorovaikutus
 • Äänenhuolto

 

Heidän kanssaan Reetta työskentelee

 • Julkishallinnon organisaatiot
 • Asiantuntijat, johtoryhmät, työyhteisöt
 • HR-palvelut
 • Järjestöt, liitot, yhdistykset
 • Kulttuurialan organisaatiot
 • Luottamushenkilöt ja vapaaehtoistoimijat
 • Oppilaitokset, opettajat
 • Yrittäjät ja yritykset

 

Reetan parhaimpia puolia

Reetta on ihmisläheinen ja analyyttinen asiantuntija, joka perehtyy asiakkaidensa tarpeisiin ja suunnittelee heille räätälöityjä intensiivikoulutuksia. Puhetaitoa opitaan havainnoinnin ja erilaisten puheilmaisu- ja metodiharjoitusten avulla.

Reetasta on tärkeää nostaa esiin koulutettavien vahvuudet ja kehityskohteet.
Tavoitteena on, että jokaiselle löytyy vakuuttava ja luonteva tapa ilmaista itseään. Reetalla on pitkän työuran aikana hankittu, tutkittuun tietoon perustuva laaja-alainen ymmärrys eri aloilla tarvittavasta puheviestintäosaamisesta.

Reetalla on taito luoda luottamuksellinen ja lämmin ilmapiiri niin verkko- kuin lähikoulutuksissa. Turvallinen ilmapiiri mahdollistaa puheviestintätapojen tiedostamisen ja tämä puolestaaan puheviestintätaitojen oppimista ja käyttöönottoa.

Reetta on pidetty ja kysytty kouluttaja. Hän saa vuosienkin jälkeen positiivista palautetta kouluttamiltaan ihmisiltä, jotka kokevat saaneensa apua puheongelmiinsa.

 

Reetta vapaalla

Reetta on vannoutunut yhteisöllisyyden puolestapuhuja. Hän harrastaa aktiivisesti kulttuuria, järjestää vapaa-ajallaan kulttuuritapahtumia ja talkoita perheensä ja laajan ystäväpiirinsä kanssa sekä korjaa vanhoja rakennuksiaan perinteisin menetelmin.

Vastapainona aivotyölle Reetta käy säällä kuin säällä metsässä koiransa kanssa, kunnostaa lämpimällä kaudella aseman puistoa, himosienestää syksyisin ja tekee perinnekäsitöitä. Reetta tunnustautuu halkoholistiksi. Jos hän ei tee polttopuita, hän ajattelee niitä.

 

Yhteystiedot

Sähköposti: reetta@viestintapiritta.fi
LinkedIn: Reetta Westerbacka
Facebook: Puheviestinnän asiantuntija Reetta Westerbacka