Tietosuojaseloste

Viestintä-Pirittan tietosuojaseloste 

Ylläpidämme kahta eri rekisteriä: uutiskirjerekisteriä ja asiakasrekisteriä. Pääset tutustumaan rekistereiden tietosuojaselosteisiin alta. 

Mikäli toivot tietojesi tarkastamista, muuttamista tai poistamista, ole yhteydessä hallintokoordinaattori Heidi Maariaan: heidimaaria@viestintapiritta.fi.

 

TIETOSUOJASELOSTE – UUTISKIRJEREKISTERI

 1. Rekisterinpitäjä

Viestintä-Piritta Oy
Y-tunnus 1234567-8
PL 16, 02601 Espoo
info@viestintapiritta.fi 

 

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Heidi Maaria Johansson, hallintokoordinaattori
Viestintä-Piritta Oy
PL 16, 02601 Espoo
heidimaaria@viestintapiritta.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Viestintä-Pirittan uutiskirjerekisteri

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Sähköpostilla tapahtuvan uutiskirjeen lähettäminen.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet


Viestintä-Pirittan asiakasrekisteri sekä internetissä ja asiakkaan suostumuksella kerätyt. 

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. 

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistotarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Käytämme sähköpostimarkkinoinnissa pilvipalvelua, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Kyseinen palveluntarjoaja on Privacy Shield -sertifioitu.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet


Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. 

 

 1. Rekisteröidyn kielto- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja uutiskirjeen lähettämiseen tai vastaavaan suoramainontatarkoitukseen, oikeus muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua laeissa turvattuihin oikeuksiinsa. Kielto ja pyyntö tietojen poistamisesta tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Jos rekisterinpitäjällä on perusteltu syy epäillä pyynnön tehneen luonnollisen henkilön henkilöllisyyttä, rekisterinpitäjä voi kuitenkin pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot toimitetaan yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

 1. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyyntö osoitetaan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Viestintä-Piritta pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. 

Tietosuojaseloste päivitetty: 25.5.2018

 

TIETOSUOJASELOSTE – ASIAKASREKISTERI

 1. Rekisterin pitäjä

Viestintä-Piritta Oy
Y-tunnus 2645346-2
PL 16, 02601 Espoo
info@viestintapiritta.fi 

 

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Heidi Maaria Johansson, hallintokoordinaattori
Viestintä-Piritta Oy
PL 16, 02601 Espoo
heidimaaria@viestintapiritta.fi 

 

3. Rekisterin nimi

Viestintä-Pirittan asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi. Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 • Henkilön nimi ja tehtävänimike
 • Henkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Henkilön edustama organisaation nimi ja y-tunnus
 • Organisaation yhteys- ja laskutustiedot
 • Henkilön erityisruokavalio (tapahtumailmoittautumiset)
 • Henkilön tapahtumailmoittautumiset 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään (esimerkiksi rekisteröidyn tekemät yhteydenottopyynnöt Viestintä-Pirittan verkkosivuilta tai sähköpostitse sekä ilmoittautumiset tapahtumiin) tai asiakasorganisaation edustajalta sopimussuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai eteenpäin. 

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Viestintä-Piritta voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;
 • rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. 

 

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2 olevalle taholle.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

 

12. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.  Pyyntö osoitetaan kohdassa 2. olevalle taholle.

 

13. Tietojen poistaminen

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

 

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Viestintä-Piritta pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. 

Tietosuojaseloste päivitetty: 28.8.2023